สกู๊ปพิเศษ » กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อน“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ”…ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อน“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ”…ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

13 กรกฎาคม 2022
452   0

Spread the love

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลา 50 ปีการดำเนินงานโครงการหลวง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ


“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” หมู่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ลำดับที่ 35 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 และเป็นโครงการหลวงลำดับสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อดำเนินงานสนองพระราชปณิธาน มีเป้าหมายในการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย
“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกล และทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน ดำรงชีพ ด้วยการปลูกฝิ่น รวมทั้งเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้าไปพัฒนาชุมชนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โครงการหลวง คือ การพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าไปสำรวจและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ มาตามลำดับ และก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,200 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ประชากรชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน จำนวนประชากรกว่า 5,610 คน


ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช และศึกษาการ เจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส่งเสริมแก่ เกษตรกร ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ จนสามารถสร้างรายได้และความ เป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพา ตนเอง ภายใต้บริบทของชุมชน โดยร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต


จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ : แปลงสาธิตการปลูกพืชผักและไม้ผล ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีเสาวรสหวาน และสตรอว์เบอร์รี่
การเดินทาง
1) เส้นทางที่ 1 เส้นทางเชียงใหม่-อมก๋อย-บ้านเลอตอ ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วย รถยนต์ช่วงฤดูฝน ประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง และนอกฤดูฝน 5 ชั่วโมง
2) เส้นทางที่ 2 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง-ตาก-แม่สอด-แม่ระมาด-เลอตอ ระยะทาง 372 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง
3) เส้นทางที่ 3 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง-อำเภอบ้านตาก–แม่ระมาด-เลอตอ ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6.45 ชั่วโมง และเส้นทางแม่ละมาด-บ้านเลอตอ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที สภาพถนนไม่ดี 30 กิโลเมตร
กองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาความเจริญทุกมิติให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป

********************************