แวดวงการศึกษา » กรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

13 กรกฎาคม 2022
122   0

Spread the love

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 “วิศวกรสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จาก 7Q สู่ 10Q”

วันนี้ (13 ก.ค. 65) ที่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (วิศวกรสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จาก 7Q สู่ 10Q) พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21” โดยมีแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมต่อยอดองค์ความรู้จาก 7Q สู่ 10Q เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่


สำหรับในปี พ.ศ.2563-พ.ศ.2564 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ชมรมเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (วิศวกรสังคม ซ่อมแซม เสริมสร้างสังคมจังหวัดเชียงใหม่) โดยได้นำแนวคิด 7Q (7 Quotient) ประกอบด้วย IQ (Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสติปัญญา), EQ (Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ์), CQ (Creativity Quotient : ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์), SQ (Social Quotient : ความฉลาดทางสังคม), PQ (Play Quotient : ความฉลาดในการเล่น), AQ (Adversity Quotient : ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) และ MQ ( Moral Quotient : ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21


และในปี พ.ศ.2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่าควรมีการเพิ่มจำนวน Quotient อีก 3 ตัว คือ TQ (Thinking Quotient : ความฉลาดคิดเป็น), OQ (Optimist Quotient : ฉลาดคิดบวก) และ HQ (Health Quotient : ฉลาดสุขภาพดี) เพื่อเป็น 10Q ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 (วิศวกรสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จาก 7Q สู่ 10Q) เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป