เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

เกษตรเชียงใหม่มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

8 กรกฎาคม 2022
174   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหาร


วันที่ 8 กรกฎาคม2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายกฤษนันท์ ทองทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนตชด. 5 โรงเรียน โรงเรียน กศน.36 โรงเรียน โรงเรียนสพฐ. 2 โรงเรียน รวม 43 โรงเรียน โดยนายนิวัตน์ นะที เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมคณะครู เป็นผู้แทนรับมอบ โดยปัจจัยการผลิต เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน อาทิ เมล็ดพันธุ์ ผัก, บัวรดน้ำ, ชุดสายยาง ,กรรไกรตัดแต่งกิ่ง, กับดักกาวเหลือง, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้เป็นวัสดุการเกษตร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกระบวนการกลุ่มในโรงเรียนเกี่ยวกับความรู้ทักษะการประกอบอาชีพการเกษตร แก่นักเรียนและคนในชุมชน อีกทั้งนักเรียนยังได้บริโภคอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ ปลอดภัยจากสารพิษ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย