เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรชวนชิม ชอป ถ่ายรูปเช็คอินกับลุงเยี่ยมที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่”

“เกษตรชวนชิม ชอป ถ่ายรูปเช็คอินกับลุงเยี่ยมที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่”

8 กรกฎาคม 2022
166   0

Spread the love

เกษตรชวนชิม ชอป ถ่ายรูปเช็คอินกับลุงเยี่ยมที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายไมตรี วงค์เลิศ ประธานตลาดเกษตรกร เยี่ยมเกษตรกรและเปิดจุดเช็คอินกับลุงเยี่ยม ภายใต้โครงการตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer ที่คัดสรรสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้รับรองสินค้ามาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม


เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการตลาดเกษตรกรเป็นหนึ่งในนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต สร้างเครือข่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ โดยกำหนดจัดในทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ของสัปดาห์ ช่วงเวลาจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรกว่า 100 รายนำสินค้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจำหน่าย ด้วยเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย มีขั้นตอนการตรวจสอบสารพิษในสินค้าทางการเกษตรทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจจนทำให้เป็นที่นิยม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ,ข้าราชการหรือผู้อาศัยใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยอุดหนุนให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยโดยตรงพร่อมกับถ่ายรูป เช็คอินกับลุงเยี่ยมได้ที่บริเวณลานจอดรถหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตามวันและเวลาดังกล่าว