พากินพาเที่ยว » เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชน

8 กรกฎาคม 2022
131   0

Spread the love

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชน


วันที่ 8 ก.ค.65 นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมประเพณี โดยมีประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนยังจังหวัดเชียงรายคนในชุมชนได้นําสิ่งที่มีในชุมชนออกมานำเสนอในรูปแบบของอาหารการแต่งกายการแสดงการละเล่นหัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการจัดฝึกอบรมอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเดิมให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชนมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจผู้คนเกิดภาวะว่างงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ (Covid-19) และราคาสินค้าทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้นประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมด้วยซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

นายธเนศ โกมลธง กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชนครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคน ในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นระดับพื้นที่ของรัฐบาลโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพโดยได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพโดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักสูตรการจัดทำและผลิตของที่ระลึกหลักสูตรอาหารขนมและเครื่องดื่มหลักสูตรวัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพประกอบด้วยจักสานบายศรีและผลิตตุงและหลักสูตรการส่งเสริมการขายการตลาดและการตลาดออนไลน์ 2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนโดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนจำนวน 2 ครั้ง ๆ 3 วันโดยในวันที่ 8-10 กรกฎาคมจัดขึ้น ที่ วัดเชียงยืนชุมชนสันโค้งหลวงแห่งนี้และในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 จัดขึ้น ที่วัดสันป่าก่อไทยใหญ่ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่

cr ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย