เกษตรเพื่อชีวิต » เครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และธนาคารออมสินเตรียมจัด“โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน”จังหวัดน่าน

เครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และธนาคารออมสินเตรียมจัด“โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน”จังหวัดน่าน

2 กรกฎาคม 2022
129   0

Spread the love

ฟฟ้าหงสา ร่วมกับภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน”


บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ (อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) นายอนุชา ธนะเพทย์ แกนนำกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นำโดย นายทวีศักดิ์ นันท์ชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน” มีนายอิทธิพล อิ่นทา ผู้ใหญ่บ้านฮากฮาน และชาวบ้านฮากฮาน ให้การต้อนรับคณะฯ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนบ้านฮากฮาน พร้อมกับการฟื้นฟูและดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์พร้อม อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน มีป่า มีน้ำ มีดิน ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่อาชีพเกษตรกร  บรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำสู่พื้นที่ทำกิน  และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ซึ่ง “โครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านฮากฮาน” เป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโชชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม และนำเอานวัตกรรมแบบใหม่เข้ามาช่วยวางแผนการพาะปลูก ใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงเพื่อความประหยัดในการบริหารจัดการระบบน้ำบนสันเขา มีการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำ การวางระบบท่อส่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อผันน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีตันทุนสูงและลดการใช้สารเคมี หวังผลให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น ไม่บุกรุกป่าขยายพื้นที่ทำกินและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวคล้อม ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาดีขึ้น เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อส่งผลให้ทางชุมชนบ้านฮากฮานสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน