ข่าวภาคเหนือ » มธ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

มธ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

27 มิถุนายน 2022
174   0

Spread the love

มธ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ”นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต Innovative Education and Researchfor Future Sustainable Development”เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง เปิดงาน พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ *นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” และคุณตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวถึง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน”


รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดลำปาง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกด์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีบทบาทด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดลำปาง ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. สุปรียาแก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในฐานะส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกเหนือจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและการก้าวสู้การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมมีบทบาทสำคัญในการบริการวิชาการต่อสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดและชุมชนทั้งนี้ ยังมุ่งหวังการเป็นทุนทางการแพทย์แผนไทยในอนาคต เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดลำปาง สร้างสังคมที่ยั่งยืน


อย่างไรก็ตาม การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายในและภายนอก ที่หน่วยงานต่างๆจะได้พัฒนาองค์ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่
งานวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชน สังคมและประเทศชาติ
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยด้วยการนำเสนองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีผลงานการนำเสนอจำนวน 12 เรื่อง และนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 24 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการด้านการวิจัยและทางการแพทย์แผนไทย หัวข้อ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิด และหัวข้อ รู้ไว้ ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์รวมถึงงานมหกรรมสมุนไพรจังหวัดลำปางที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ที่สำคัญ ภายในงานได้รวบรวมผลงานนิทรรศการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดลำปาง 13 อำเภอและจำหน่ายสินค้าแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ของร้านค้าเอกชนจังหวัดลำปาง รวมไปถึงการให้บริการคลีนิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์