เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีเกษตรปลอดภัย

เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีเกษตรปลอดภัย

26 มิถุนายน 2022
172   0

Spread the love

เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีเกษตรปลอดภัย


วันที่ 26 มิ.ย. 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน เปิดท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ณ สวนผักดอย OK ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเชื่อมโยง บูรณาการของแปลงใหญ่ผัก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บอกเล่าถึงเส้นทางจากการทำเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม พร้อมส่งเสริมความรู้ การบริหารจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน และผลักตันช่องทางการตลาดสร้างแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย จากการทำเกษตรปลูกพืชผักตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้เช้าสูวิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เช้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์