ข่าวภาคเหนือ » สำนักงานสถิติ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​อบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต “วัยใส ต้านภัยอินเทอร์เน็ต”พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

สำนักงานสถิติ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​อบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต “วัยใส ต้านภัยอินเทอร์เน็ต”พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)

25 มิถุนายน 2022
121   0

Spread the love

สำนักงานสถิติ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ทำโครงการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ “วัยใส ต้านภัยอินเทอร์เน็ต”พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen)


       นางศุภกานต์​ พรหมน้อย​ สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์​ เปิดเผยว่า สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์​ จัดทำโครงการอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ “วัยใส ต้านภัยอินเทอร์เน็ต” จัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08:30 – 10:20 น. และโรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 12:20 – 14:00 น.


สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำโครงการต้นแบบการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล (EDC x NSO) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การสร้างพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่มีคุณภาพ รวมถึงการประสานการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่โดยวิทยากรเป็นอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จาก ETDA (Electronic Transactions Development Agency : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเป็นวิทยากรตัวคูณ (Train the Trainer) ให้มีความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้มาสื่อสาร ถ่ายทอด พร้อมให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 1 ใน 11 จังหวัด (นำร่อง) ของโครงการดังกล่าว


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​