แวดวงการศึกษา » ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry

ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry

21 มิถุนายน 2022
143   0

Spread the love

ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Metrology for Industry (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่2(163)/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง เทคนิคการวัด และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มและการรับรองจากสถานประกอบการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ แถลงเจตจำนงความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา