ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุน รวมทั้งการดำเนินการทั้งในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ

จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุน รวมทั้งการดำเนินการทั้งในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ

13 มิถุนายน 2022
169   0

Spread the love

จังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุน รวมทั้งการดำเนินการทั้งในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ

วันนี้ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565 ) นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ หล่อเถิน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผน รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 โดยมี พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กำหนดการฝึกและทดสอบแผน รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนที่กำหนดไว้ในแผนรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรฯ รวมทั้งการดำเนินการทั้งในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนในการ ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์เฉพาะประกอบประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงในการฝึกและทดสอบแผนความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2565 อาทิ ปัญหาความมั่นคงด้านยาเสพติด ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง ในส่วนของปัญหาในพื้นที่อาทิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย ภัยแล้ง การเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวที่บิดเบือน การสร้างเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบเว็บไซต์ เป็นต้น