เกษตรเพื่อชีวิต » พะเยา พสกนิกรชาวนาปลื้มปิติ พระสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว-ผัก ปลูกสร้างรายได้

พะเยา พสกนิกรชาวนาปลื้มปิติ พระสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว-ผัก ปลูกสร้างรายได้

13 มิถุนายน 2022
131   0

Spread the love

พะเยา พสกนิกรชาวนาปลื้มปิติ พระสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว-ผัก ปลูกสร้างรายได้

วันที่ 13 มิ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส่จัดพิธีรับ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ มีนายสาคร นาตะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส พร้อมด้วยคณะบริหารข้าราชการพนักงาน อบต.แม่ใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน ตำบลแม่ใส 12 หมู่บ้าน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในการรับมอบพันธุ์ข้าวพระราชทานและผักราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ให้เกษตรกรในตำบลแม่ใส ที่ประสบได้รับผลกระทบ จำนวน 10 หมู่บ้าน 222 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ 63-64 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสได้ประสานไปยัง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์ุเพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผัก นำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ใสที่ประสพอุทกภัยในปีนี้

นายสาคร นาตะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กล่าวว่าได้รับความกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรตำบลแม่ใสจำนวน 222 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 9,285 กิโลกรัม และได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรในตำบลแม่ใสจำนวน 298 ครัวเรือน นำไปปลูกเพื่อ บริโภคและลดรายจ่าย และนำไปจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้แก่ครัวเรือนต่อไป

นายเดช หวานใจ เกษตรกรชาวนาแม่ใส กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระขนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ พระราชทานพันธ์ุข้าวและพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูก ในครั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยทำให้ไม่สามารถได้ผลผลิตจากการทำนาและพืชผัก สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานก็จะนำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป