ข่าวภาคเหนือ » รมช.ช่วยมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่ดินอ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ช่วยมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่ดินอ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2022
115   0

Spread the love

รมช.ช่วยมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่ดินอ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่ที่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด, นายวีระวุฒิ เทพเรือง (พ่อเลี้ยงโปงลาง) คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า พิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินในวันนี้ สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดิน
ทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยในภาคเหนือได้ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำพูน สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกับให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีเป้าหมาย จำนวน 5,950 แปลงโดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 10 สายสำรวจ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ จำนวน 2 สายสำรวจ และโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้
เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน, ตำบลตลาดใหญ่, ตำบลเชิงดอย, ตำบลแม่โป่ง, ตำบลป่าป้อง และตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 แปลง เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ 2 งาน ซึ่งศูนย์เดินสำรวจฯได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ทางนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่าพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว  วันนี้จึงเป็นวันดี ที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคงด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเพื่อนำไปสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ และผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโฉนดที่ดินทุกท่าน และขอเรียนว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทใด ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินและที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้นได้รับทราบจากกรมที่ดินว่าจะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสมีที่ดินไว้ทำกินเพื่อครอบครัวที่มั่นคงให้จงได้ และขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความใส่ใจและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ในครั้งนี้ด้วย.

cr นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่