ข่าวภาคเหนือ » รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคา

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคา

13 มิถุนายน 2022
128   0

Spread the love

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบบูรณาการ และมอบที่ดิน คทช. จำนวน 5 พื้นที่

บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 65) เวลา 15.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอําเภอสันกําแพง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปูคา ได้ประมาณ 275 ไร่ ทั้งยังเป็นการบรรเทาการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านแม่ปูคา และหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย

โอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมสาธิตการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบบูรณาการ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนผู้ประสบปัญหาทางสังคมของอำเภอสันกำแพงจำนวน 5 ราย และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 5 พื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 30,052 ครัวเรือน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. มาเป็นแกนหลักในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างครบวงจร ทั้งในมิติที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ การดูแลสุขภาพอนามัย การพัฒนาการศึกษา และการเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าว่าจะดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและทำกินตามแนวทางโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช. ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จำนวน 183,993 ไร่ ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสิ้น 42,632 ราย