ข่าวภาคเหนือ » รอง นรม. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่

รอง นรม. ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2022
158   0

Spread the love

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (13 มิ.ย. 65) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รายงานการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ส่วนราชการ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสําคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค และให้ทุกหน่วยงาน ดําเนินการตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานร่วมกันผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดทําแผนการพัฒนาฯ และเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มีการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังขอให้นายอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยหากเกินความสามารถ ขอให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเกินศักยภาพของจังหวัด ก็ให้รายงานขึ้นไปยังรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ว่าจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ของรัฐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการนําแนวคิด “เชียงใหม่ โมเดล” มาขยายผลในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”