แวดวงการศึกษา » วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ภายใต้โครงการM-JEDI หวังผู้เรียนมีความพร้อมพัฒนาเรียนรู้โลกแห่งอนาคต

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ภายใต้โครงการM-JEDI หวังผู้เรียนมีความพร้อมพัฒนาเรียนรู้โลกแห่งอนาคต

12 มิถุนายน 2022
173   0

Spread the love

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation) เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และ พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort -Junior Engineering and Digital Innovation) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะที่ออกแบบร่วมกันระหว่าง CAMT CMU และ หลักสูตร EP ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย กล่าวว่า ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2565 จึงเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนวิชาด้าน Coding, IOT, AI และ Data Science ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หรือ CAMT Digital School ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

โดยวิทยาลัยฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมของห้องเรียนห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยที่ผ่านมาทางวิทยาลัยฯ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้มีความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโครงการ Gifted School ที่โรงเรียนให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่องหรือโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

ซึ่งโครงการนี้ทำการจัดการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 เป็น ต้นไป เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การสร้าง Innovative Project – Coding Project เสริมสร้าง Soft Skill – Up Skill ทางด้าน การสร้างโครงงานนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม และ พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต (Future Learning Competency)