ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ MOU ความร่วมมือระหว่างวัดกับฝ่ายบ้านเมือง เดินหน้าขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย

เชียงใหม่ MOU ความร่วมมือระหว่างวัดกับฝ่ายบ้านเมือง เดินหน้าขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย

8 มิถุนายน 2022
148   0

Spread the love

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายบ้านเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย

บ่ายวันนี้ (8 มิ.ย. 65) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง, พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอ และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการซ่อม สร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 45 หลัง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือและขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP ปี 2565 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และร่วมกันสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างวัด ราชการ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ ศจพ. เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันทางสังคม ช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเปราะบาง คนยากจน และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้พลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วัด ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ