ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดน่าน ร่วมกับ น้ำพางโมเดล และเครือCPร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึก ภาครัฐ-ชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้

จังหวัดน่าน ร่วมกับ น้ำพางโมเดล และเครือCPร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึก ภาครัฐ-ชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้

6 มิถุนายน 2022
122   0

Spread the love

จังหวัดน่าน ร่วมกับ น้ำพางโมเดล และเครือCPร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก
ผนึก ภาครัฐ-ชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มุ่งฟื้น!ฟูพื้นที่สีเขียว สู่เป้าหมายองค์กร Carbon Neutral ในวันสิ่งเเวดล้อมโลก

จังหวัดน่าน น้ำพางโมเดล และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เเละชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านน้ำแนะ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน จัดพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ภายใต้โครงการ “CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก” โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ณ พื้นที่บ้านน้ำแนะ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, ที่ว่าการอำเภอแม่จริม , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง, น้ำพางโมเดล เเละเครือเจริญโภคภัณฑ์

นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการณรงค์โครงการการปลูกต้นไม้ของเครือซีพี จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่มีพลังจากการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ 4 พื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพีปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 101 ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่จะต้องดำเนินการ โดยรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯให้ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคมและประเทศชาติ ในโครงการ “CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก” ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลกของเรา โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเนื่องในวันสิ่งเเวดล้อมโลกนี้ ถือเป็นการต่อยอดรณรงค์ให้ชาวซีพี เเละภาคีเครือข่ายทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 787,303 ต้น พื้นที่ประมาณ 7,853 ไร่ เเละในปี 2565 นี้ ปลูกเพิ่มอีก 75,000 ต้น โดยรวมพลังเหล่าพนักงานซีพีอาสาในกลุ่มธุรกิจในเครือ และชุมชน กว่า 300 คน ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำ ได้เเก่ต้นน้ำปิง พื้นที่บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้นน้ำวัง พื้นที่บ้านเลาสู อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ต้นน้ำยม พื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา เเละต้นน้ำน่าน บ้านน้ำเเนะ อ.เเม่จริม จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ พร้อมพัฒนาชุมชนโดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการทำเกษตรหมุนเวียน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพืชมูลค่าสูง และพัฒนาผลผลิตสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวนจังหวัดน่าน รายงาน