ข่าวภาคเหนือ » ชาวตำบลเวียงต้า “เห็นด้วย”กับ มติของสภาฯ ขอใช้พื้นที่ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พร.4009 แยกทางหลวง 1023 – บ้านวังหลวง อ.ลอง, อ.หนอม่วงไข่ จ.แพร่

ชาวตำบลเวียงต้า “เห็นด้วย”กับ มติของสภาฯ ขอใช้พื้นที่ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พร.4009 แยกทางหลวง 1023 – บ้านวังหลวง อ.ลอง, อ.หนอม่วงไข่ จ.แพร่

6 มิถุนายน 2022
111   0

Spread the love

ชาวตำบลเวียงต้า “เห็นด้วย”กับ มติของสภาฯ ขอใช้พื้นที่ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พร.4009 แยกทางหลวง 1023 – บ้านวังหลวง อ.ลอง, อ.หนอม่วงไข่ จ.แพร่

ตามที่่สภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยมีวาระการประชุมระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณา การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ของ นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และเรื่องเพื่อพิจารณาขอมติความเห็นชอบการใช้พื้นที่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 – บ้านวังหลวง อำเภอลอง, อำเภอหนอม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นั้น

ในที่ประชุม มี นายเฉลียว ลำทา ประธานประสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เป็นประธานในการประชุม นางสาวเอมอร กองโกย เป็นเลขานุการสภาเทศบาล และมี นายนิติพงศ์ เดือนเพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอลอง นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขต 2 อำเภอลอง นายสุวิทย์ ฟูคำ หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง หัวหน้าส่วนราชการตำบลเวียงต้าและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม

สำหรับในเรื่องนี้ทางชาวบ้านตำบลเวียงต้า มีความเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ที่ทางสภาฯ มีความเห็นชอบการใช้พื้นที่ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พร.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 – บ้านวังหลวง อำเภอลอง, อำเภอหนอม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นั้น เพราะจะมีถนนใช้ในการสัญจรของพี่น้องตำบลเวียงต้าแลชาวแพร่ ไปมาหาสู่กันได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่