แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ม.แม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3 มิถุนายน 2022
134   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยะจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒) ให้กับท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ

​นายกฯ พันคำ วิพาวัน เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เป็นผู้มีความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ อันเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างเสริมรากฐานของประเทศให้มั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการบริหารงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่ม จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และประสานงานในด้านต่าง ๆ ทำให้การจัดพิธีมอบปริญญาฯ ให้แด่ท่านนายกฯ พันคำ ในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงด้วยดี