แวดวงการศึกษา » คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

25 พฤษภาคม 2022
151   0

Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเก่าร่วมพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน


เรือนเดิมแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เป็นที่ร่วมกันวางแผนเตรียมการก่อตั้งของคณะผู้ก่อตั้ง นำโดย ฯพณฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เวลา 15.45 น.
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผลงานวิชาการด้านล้านนาของคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อคราวเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในปี พ.ศ. 2528 อาคารเรือนเดิมจึงเป็นทั้งสำนักงานและห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท เรียบเสมือนศูนย์บัญชาการผลิตผลงานทางวิชาการด้านล้านนา และมีการรวบรวมผลงานทางวัฒนธรรมล้านนาระดับชาติจากนักวิชาการหลากหลายแขนง หลายสถาบัน


โครงการสำคัญที่รวมพลังทางปัญญาของคณาจารย์ด้านล้านนา ณ เรือนเดิมแห่งนี้คือ โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย (การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อัคนิจและคณะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น เริ่มโครงการเมือ พ.ศ. 2528 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2536 อีกโครงการที่สำคัญคือโครงการสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์ อุดม รุ่งเรืองศรี และคณะ
นอกจากนี้อาคารเรือนเดิมยังเป็นสถานที่ที่นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ e-book เพื่อเก็บรักษาเอกสารโบราณของล้านนาและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาคารเรือนเดิม ที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่วงรวบรวมและผลิตผลงานทางวิชาการล้านนา จึงได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกถึงบูรพชนผู้ก่อตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคารเรือนเดิมแห่งนี้
ที่ อาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565