เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่โชว์ผลิตผักด้วยวิถีอินทรีย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19ในงาน Field Day”

“เกษตรเชียงใหม่โชว์ผลิตผักด้วยวิถีอินทรีย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19ในงาน Field Day”

10 กุมภาพันธ์ 2022
216   0

Spread the love


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน นางอุไร วงค์แสนสี เกษตรอำเภอแม่วาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร่วมงานดังกล่าว

การจัดงาน Field day มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเริ่มต้นการผลิตผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับชนิดพืช และพื้นที่ดังเช่นที่อำเภอแม่วาง เป็นแหล่งปลูกพืชผักหลายชนิด ที่ผ่านมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบปลอดภัยแล้วยังยกระดับการผลิตตามแนววิถีอินทรีย์ดังเกษตรกรต้นแบบ นายวิเชียร ศรีวิชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชผัก ที่สามารถใช้การผลิตอินทรีย์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จนสร้างรายได้แก่กลุ่มกว่าล้านบาท โดยนำความรู้จากการปฏบัติจริงมาถ่ายทอดผ่านฐานการเรียนรู้กระบวนการผลิตพืชผักอินทรีย์ ทั้งสิ้น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่
ฐานเรียนรู้ที่1 เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน
ฐานเรียนรู้ที่2 การใช้สารชีวภัณฑ์ในพืขผัก
ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์
อีกทั้งยังมีหน่วยงานบูรณาการร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมได้แก่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ,สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและชาวต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมในครั้งนี้