ข่าวภาคเหนือ » ตลอดเดือน ม.ค.65 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 4,098 จุด โดยเกิดในป่าสงวนฯ จำนวน 1,517 จุด ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแนวกันไฟพร้อมรณรงค์ลดการเผาห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย.65

ตลอดเดือน ม.ค.65 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 4,098 จุด โดยเกิดในป่าสงวนฯ จำนวน 1,517 จุด ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแนวกันไฟพร้อมรณรงค์ลดการเผาห้วงเดือน มี.ค. – เม.ย.65

1 กุมภาพันธ์ 2022
197   0

Spread the love

พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 1 –31 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16 – 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 24 – 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 17 – 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ,ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก และ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับดี


ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 1 – 31 ม.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 4,098 จุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 1,517 จุด ที่ จังหวัดเชียงราย จำนวน 274 จุด, รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 949 จุด โดยเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 217 จุด,อันดับที่ 3 เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 829 จุด โดยเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 183 จุด และเขต สปก. จำนวน 488 จุด โดยเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 82 จุด
ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน 213 ครั้ง ส่วนมากร่วมดับไฟกับหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 104 ครั้ง ,ลงพื้นที่ลาดตระเวนป้องปราม 31 ครั้ง, ร่วมทำแนวกันไฟกับชุมชน 20 ครั้งเข้าพบส่วนราชการ ผู้นำชุมชนเพื่อการประสานงาน 19 ครั้ง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาจำนวน 18 ครั้ง

ในส่วนของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) ตลอดเดือน มกราคม 2565ได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ลาดตระเวนป้องปรามการลักลอบเผาป่า และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชนจำนวน 128 ครั้ง
ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยนำ บ.ท.182 /075 ลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน 2565