ข่าวภาคเหนือ » ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ ฉก.ร.7 เตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ชุดปฏิบัติการดับไฟ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ ฉก.ร.7 เตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ชุดปฏิบัติการดับไฟ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26 มกราคม 2022
178   0

Spread the love

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ ฉก.ร.7 เตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ชุดปฏิบัติการดับไฟ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือ ของ ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ที่ ฐานปฏิบัติการจ่าโบ่ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า ขณะเดียวกัน ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ดับไฟป่า และซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อให้กำลังพล ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ขยายผล การอัดก้อนใบไม้ เพื่อส่งขายและแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก ตามแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จว.ม.ส. “ชิงเก็บลดเผา” และ โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับกำลังพล ตามฐานปฏิบัติการ รวมทั้งขยายผลโครงการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน