สกู๊ปพิเศษ » การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ…บทบาทที่ต้องรับผิดชอบ

การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ…บทบาทที่ต้องรับผิดชอบ

13 เมษายน 2021
290   0

Spread the love

การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ…บทบาทที่ต้องรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ รอบ 6 เดือน ในห้วง 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 โดยมีการจับกุม ด้านประเทศเมียนมา จำนวน 13 ครั้ง ของกลาง ยาบ้า 11,896,000 เม็ด ไอซ์ 3,343 กก. และเฮโรอีน 164 กก. ด้าน สปป.ลาว มีการจับกุม 5 ครั้ง  ของกลางยาบ้า 5,474,000 เม็ด และไอซ์ 2,318 กก. คาเฟอีน 7,250 กก. และ  เฮโรอีน 152 กก.    สำหรับการจับกุมภายในประเทศ ที่ผ่านมามีการจับกุมรายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 35 ครั้ง
ของกลางยาบ้า 38,993,400 เม็ด, ไอซ์ 466 กก., เฮโรอีน 104 กก. และเคตามีน 19.5 กก.  โดยเมื่อเปรียบเทียบการจับกุมในห้วงเวลาเดียวกันของปี 63 พบว่าลดลงร้อยละ 11  ส่วนการจับกุมรายสำคัญนอกพื้นที่ จำนวน 63 ครั้ง ของกลางยาบ้า 144,933,360 เม็ด,  ไอซ์ 6,378 กก., เฮโรอีน 2,258 กก. และเคตามีน 330 กก. โดยมีรายระเอียดการจับกุมแต่ละพื้นที่ตามภาพฉาย  เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปี 63 มีการจับกุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 170

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทำให้ต้องมีความเข้มงวด    ในการปิดกั้นการผ่านเข้า-ออกบริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ้อมผ่าน สปป.ลาว เพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น  และจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมา ทำให้เริ่มมีการสู้รบตามแนวชายแดนขึ้น ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ต้องการหางบประมาณมาเสริมสร้างกองทัพของตนเอง โดยการ
ค้ายาเสพติด ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในห้วงต่อไป จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทุกหน่วยงานควรเฝ้าระวังห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มข้นในงานด้านการข่าวและเน้นการปฏิบัติของจุดตรวจและจุดสกัดตามเส้นทางหลักและรอง ให้เพ่งเล็งเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและเครือข่ายในประเทศ โดยย้ำให้ขยายผลยึดทรัพย์ทั้งรายใหญ่ และรายย่อยระดับพื้นที่ในทุกจังหวัดให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายและสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด ดำเนินการขยายผลและยึดทรัพย์ของกลุ่มขบวนการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น  ในปี 64 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มีการจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยมีการปฏิบัติ 870 เป้าหมาย รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท   ตลอดจนการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 64จัดกำลังร่วมเข้าตรวจสอบไปแล้ว 46 แห่ง

          ที่สำคัญศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ มาสู่แผนการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยได้ขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มอบให้กับราษฏรในพื้นที่ จำนวน 9,010 ครัวเรือน

นอกจากนี้หน่วยยังได้มีโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการและนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ตามโครงการบ้านปันสุข ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 หลัง

# ข่าวรอบค่าย

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3