ข่าวภาคเหนือ » โครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

โครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม

13 มกราคม 2022
182   0

Spread the love

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง พัฒนาสู่ต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน ณ อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนงานของโครงการหลวง เพื่อสนองตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการพลังงาน โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเริ่มดำเนินการในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติของน้ำตกสิริภูมิซึ่งเป็นเขตต้นน้ำที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผันน้ำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทราต์ปลาสเตอร์เจียน ในหน่วยวิจัยประมงที่สูงดอยอินทนนท์ นำระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart MicroGrid) ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าชุมชนแบบอัจฉริยะที่ผสมผสานระหว่างไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาใช้ในพื้นที่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง เกิดประโยชน์ต่อทั้งราษฎรในชุมชน การพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ DARK SKY โดยเปลี่ยนหลอดไฟในแปลงเบญจมาศเป็นหลอด LED ทำให้ช่วยลดค่าไฟ  ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ทำให้ฟ้าสว่างในเวลากลางคืนเหมาะแก่การดูดาว ซึ่งโครงการนี้จะได้นำไปใช้ยังพื้นที่อื่น ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือจากปัจจุบัน ซึ่งทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาในมิติสิ่งแวดล้อม หลังจากเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงเป็นที่ประจักษ์แล้ว การปลูกสร้างเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยการสร้างป่าเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ พร้อมการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง แผนความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะพัฒนาสู่ต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง เป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2565 ไปจนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นเหลืองอินเดีย ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย