ข่าวภาคเหนือ » สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ตลอดสัปดาห์ พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 565 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 207 จุด โดย อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีมีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูง

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ตลอดสัปดาห์ พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 565 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 207 จุด โดย อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีมีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูง

10 มกราคม 2022
263   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 3- 9 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14 – 36  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 21 – 66  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 14 – 59  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 ,PM 10 และ ค่า AQI เฉลี่ยสูงได้แก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้คุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนือยังคงมีสภาพอากาศอยู่ในระดับ ดี

สำหรับจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วง3- 9 ม.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 565 จุด โดยพบพื้นที่เกษตร จำนวน 207 จุด โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ 48 จุด, พื้นที่ป่าสงวน 169 จุด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย 40 จุด และป่าอนุรักษ์ จำนวน 74 จุด โดยเฉพาะจังหวัดน่าน 20 จุด

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้นำชุมชน การลาดตระเวน  ดับไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่กว่า   35 ครั้ง  ขณะที่  ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติงานพบปะผู้นำ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกลดการเผาและร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่ จำนวน  9  ครั้ง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง