พากินพาเที่ยว » กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่

29 พฤศจิกายน 2021
451   0

Spread the love

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 64 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay  ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา โดยมี การจัดพิธีเปิดกิจกรรม Northern Long Stay Fair 2021 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 64 ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  มีมากมายทั้งทางด้านวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ และมีนักท่องเที่ยวแบบ Long stay มาพำนักเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุ มากกว่า 50,000 คน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ สนใจมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน ตังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และชาวตะวันตกมีความสนใจที่จะมาพำนักระยะยาวในเชียงใหม่สูงขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯการดำเนินโครงการ Long stay อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long stay มากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Long Stay ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในทางประเทศกลุ่มตะวันตก(สหรัฐ และยุโรป) และจีนและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วย.