สกู๊ปพิเศษ » รายงานพิเศษ…ทำความรู้จัก…โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดน่าน

รายงานพิเศษ…ทำความรู้จัก…โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดน่าน

18 พฤศจิกายน 2021
361   0

Spread the love

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ มณฑลทหารบกที่ 38 ดำเนินการจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ร่วมกับโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารของภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ยังขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้ในการบริโภค เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงก็ยังคงขาดแคลนความมั่นคงทางอาหาร ในการพึ่งพาตนเองเป็นอย่างมาก มณฑลทหารบกที่ 38 จึงได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดน่าน มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย, การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการประมง สำหรับนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยความมั่นใจ นำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันมณฑลทหารบกที่ 38 รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 32, กองพันทหารม้าที่ 10  และกองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 11 โรงเรียน  โดยมณฑลทหารบกที่ 38 รับผิดชอบ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตำบลบ่อเกลือเหนือ ,โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนบ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ  ส่วน กรมทหารพรานที่ 32 รับผิดชอบ  5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ,โรงเรียนบ้านบ่อหยวก, โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ และ โรงเรียนบ้านสบปืน,  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  สำหรับกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 รับผิดชอบ  2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบมาง, โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อำเภอบ่อเกลือ  ส่วน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ

สำหรับการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ที่ผ่านมา ได้มีการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในโครงการ และการวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมที่จะนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน  จากนั้นร่วมกันปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่จะนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และสร้างกระบวนการเรียนรู้การดำเนินการตามโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการผลิตวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียน โดยในห้วงที่ผ่านมาสามารถผลิตพืชผัก ได้จำนวน 4,159.70 กิโลกรัม และโปรตีนจากเนื้อสัตว์ จำนวน 24,696 กิโลกรัม และไข่ไก่ จำนวน 129,827 ฟอง

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายของโครงการคือการส่งมอบโครงการให้โรงเรียนดำเนินการ โดยมีหน่วยเป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งการขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานครบทั้ง 3 มื้อ และเกิดความยั่งยืนในชุมชุน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

    ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทั้ง 11 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเก็บผลผลิตมาบริโภค, จำหน่าย และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชม อีกทั้งได้ขยายผลไปสู่ชุมชนของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ โดยได้เริ่มปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามบ้านเรือน เพื่อเป็นอาหาร, สร้างรายได้สำหรับชาวบ้านในชุมชน และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง