เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานต่อนโยบายตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานต่อนโยบายตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

15 ตุลาคม 2021
460   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สานต่อนโยบายตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

นางนันทิยา ดวงไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรกรเชียงใหม่ โดยมีร้านที่มาจำหน่ายครั้งนี้จำนวน 50 ร้านค้า สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้ง พืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำหนดมาตรการด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่าย จึงจัดให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายเป็นประจำ ด้วยชุดทดสอบ GT Test Kit ซึ่งครั้งนี้ได้ตรวจพืชผักจำนวน 23 ชนิด พบว่าพืชผักที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายไม่พบสารพิษตกค้าง  พร้อมกันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ ดำเนินการตามมาตรการการจัดการสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและผู้จำหน่ายสินค้า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง มีแผงพลาสติกกั้นระหว่างร้านและระหว่างผู้ซื้อกับผู้จำหน่าย จัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว และวัดอุณภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการ จึงขอให้ผู้มาใช้บริการแห่งนี้มั่นใจนอกจากได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้างแล้วยังมีการดำเนินมาตรการของศูนย์ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จึงขอเชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพได้ที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ วันอังคาร และวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เวลา 07.00น.ถึงเวลาประมาณ 13.00น. ณ บริเวณที่จอดรถด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่