ข่าวภาคเหนือ » ประกันสังคม ลดเงินสมทบผู้ประกันตนต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงพฤศจิกายน 2564

ประกันสังคม ลดเงินสมทบผู้ประกันตนต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงพฤศจิกายน 2564

21 กันยายน 2021
309   0

Spread the love

สำนักงานประกันสังคม ลดเงินสมทบผู้ประกันตนต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 85,428 คน วงเงินกว่า 400 ล้านบาท

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกันตนที่ว่างงานจาก 2 กรณี ได้แก่ ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และกรณีว่างงาน ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้าง โดยการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ/ลูกจ้างถูกกักตัว สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรอบการระบาดระลอกที่ 4 วันที่ 1 มกราคม 2564 – 20 กันยายน 2564 มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 12,699 คน คิดเป็นเงินให้ความช่วยเหลือ 42,397,257 บาท รวมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนทั้ง 2 จำนวน 85,428 คน เป็นจำนวนเงิน 489,735,010.60 บาท ทั้งนี้ หากมีการระบาดในระลอกที่ 5 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการต่อเนื่องทันที

ขณะที่การลดเงินสมทบผู้ประกันตน ก็ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และลดเงินสบทบไปอีก 3 เดือน โดยในห้วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดเหลือร้อยละ 2.5 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลือ 235 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 เดิมจ่าย 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ทางเลือกที่ 2 เดิมจ่าย 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท และทางเลือกที่ 3 เดิมจ่าย 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท

ด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยด้วยโรคโควิด-19 กรณีรักษาที่โรงพยาบาลในความตกลงที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เลือก ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย แต่ไม่คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องไปใช้สิทธิจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรณีโรงพยาบาลตั้งเบิก (Hospital Isolation) ใช้ระบบเหมาจ่ายหัวละ 1,000 บาท ไม่เกิน 14 วัน

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกันตนลงทะเบียนรับวัคซีนทั้งสิ้น 87,779 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับกรมควบคุมโรค เพื่อทราบจำนวนที่แท้จริงก่อนการจัดสรรวัคซีนมาให้ โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้