สกู๊ปพิเศษ » “สกู๊ปพิเศษ” กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 ขับเคลื่อนงานพื้นที่ชายแดนเร่งจัดตั้งอาสาสมัครกิจการพลเรือนเพิ่มเติมในพื้นที่ 59 ตำบลพร้อมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามปณิธาน “พิทักษ์อาณา รักษาชายแดน”

“สกู๊ปพิเศษ” กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 ขับเคลื่อนงานพื้นที่ชายแดนเร่งจัดตั้งอาสาสมัครกิจการพลเรือนเพิ่มเติมในพื้นที่ 59 ตำบลพร้อมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามปณิธาน “พิทักษ์อาณา รักษาชายแดน”

16 กันยายน 2021
312   0

Spread the love

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ส่วนแยก 2  เปิดเผยว่า จากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศของกองกำลังป้องกันชายแดน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการใน 24 อำเภอชายแดน ของ 6 จังหวัด เพื่อปฏิบัติงานตาม 4 แผนงานหลัก โดยเฉพาะการป้องกันชายแดน ที่มีโครงการที่สำคัญหลายโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ที่มีการจัดเวทีประชาคมในระดับตำบล นำไปสู่การจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามในระดับตำบล 132 แผน และการจัดทำค่ายจิตอาสาประชาสังคม 8 ค่าย รวมไปถึงการขับเคลื่อนการปฏิบัติของอาสาสมัครกิจการพลเรือน โดยการจัดตั้งอาสาสมัครกิจการพลเรือนเพิ่มเติมในพื้นที่ 59 ตำบล มีอาสาสมัครกิจการพลเรือน 480 คน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมในพื้นที่ชายแดน ตามโครงการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสำนึกคุณแผ่นดินไทย” และการจัดตั้งอาสาสมัครกิจการพลเรือนประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างด้านสหภาพเมียนมา และสปป.ลาว

นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยปัจจุบันมีหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน จำนวน 20 คู่หมู่บ้าน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉพาะในหมู่บ้านฝั่งไทย เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่

ขณะเดียวกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังมีแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยการจัดชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อจัดตั้ง กองกำลังประชาชนในพื้นที่ จำนวน 210 หมู่บ้าน ที่สำคัญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการแล้ว 105 รุ่น สามารถจัดตั้งชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านได้ 1,575 คน และสานต่อหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการสร้างเสาธง มอบธงชาติ และเชิญธงชาติ ปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลได้ 210 หมู่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักชาติ รักแผ่นดินให้กับเยาวชนในพื้นที่

ในส่วนของการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 40 รุ่น สามารถจัดตั้งมวลชน 1,600 คน ตลอดจนการสร้างเยาวชนทางสายใหม่ โดยปัจจุบันดำเนินการแล้ว 48 รุ่น สามารถจัดตั้งมวลชน 1,440 คน

โดยขณะที่ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ กองกำลังชายแดนได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติและร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ ตามแนวชายแดน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่า 332 ไร่ และสร้างฝาย

ทุกภารกิจที่กองกำลังป้องกันชายแดนได้ปฏิบัติ ต้องใช้ความเสียสละ อดทน ได้แต่หวังว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังทหารตามแนวชายแดน จะทำให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัย และความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน

กาญจนา เกตุทองมา  รายงาน