เกษตรเพื่อชีวิต » สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ประจำปี 64 ในพื้นที่ 15 ไร่ 120,000 ต้น

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ประจำปี 64 ในพื้นที่ 15 ไร่ 120,000 ต้น

15 กันยายน 2021
416   0

Spread the love

นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 และส่งมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้กับสมาชิกสหกรณ์  ที่ ห้องประชุมมูลนิธิ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ในวงกว้างส่งผล  ต่อการเกิดการเจ็บป่วยและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลกในทุกมิติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าฟ้าทะลายโจรเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทางการตลาด ประกอบกับปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้พืชสมุนไพรไทยในการบำบัด ควบคุม รักษาโรคเพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสถาบันเกษตรกรในการผลักดันให้มีการปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีปริมาณและมาตรฐานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดในการแปรรูป สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จะเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการ  ต่อยอด การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และยังส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง เป็นทางเลือกในการทำการเกษตร

ในโอกาสนี้ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ศูนย์วิจัยและเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้ส่งมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 3 สหกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ 15 ไร่  กล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 120,000 ต้น โดยสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด พื้นที่ 5 ไร่ จำนวนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 40,000 ต้น , สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด  พื้นที่ 5 ไร่ จำนวนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 40,000 ต้น    และสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด พื้นที่  5 ไร่  จำนวนกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 40,000 ต้น  เพื่อเป็นทางเลือกในการทำการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป