ข่าวภาคเหนือ » ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกสถานศึกษาต้องทำแบบประเมินความพร้อมฯ ก่อนเปิดเรียน แบบปกติ

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกสถานศึกษาต้องทำแบบประเมินความพร้อมฯ ก่อนเปิดเรียน แบบปกติ

7 กันยายน 2021
316   0

Spread the love

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกสถานศึกษาจะต้องทำแบบประเมินความพร้อมฯ ก่อนเปิดเรียนการสอนในรูปแบบปกติ โดยจะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของสถานศึกษา เบื้องต้นมีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เปิดการเรียนการสอนแบบปกติแล้ว จำนวน 282 แห่ง

วันนี้ (7 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและแนวทางการพิจารณาอนุญาตเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งขยายเวลางดการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยในห้วงนี้ให้ทุกสถานศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และผ่านความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอนตามปกตินั้น

ขณะนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งแบบประเมินความพร้อมฯ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้ว ซึ่งสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจเพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จะต้องทำการประเมินตนเองผ่านแบบประเมินทั้ง 10 ข้อ อาทิ สถานศึกษาต้องมีการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ผ่าน Thai Stop Covid Plus, บุคลากรของสถานศึกษา และนักเรียน ต้องประเมินตนเอง ผ่าน Thai save Thai, การจัดทำแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจน กรณีเกิดการติดเชื้อในสถานศึกษา, การมีสถานพยาบาล 1 แห่ง คู่สถานศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ถึงการยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการฯ กรณีเปิดเรียนแบบ On Site โดยการเปิดเรียนของสถานศึกษาจะต้องมีแนวทางเพื่อลดความแออัดของนักเรียน เช่น การเปิดเรียนแบบสลับวันมาเรียน เป็นต้น ทั้งนี้

หลังจากนั้น ต้องมีการรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจเพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit : CDCU) ระดับอำเภอ ให้ข้อคิดเห็น และส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 9-10 กันยายน นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแยกเป็นรายสังกัด ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณากลั่นกรองต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้มีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน 282 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,160 แห่ง ซึ่งมีบางสถานศึกษาที่ขอทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site เพื่อเป็นการรองรับการวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ก่อนจะมีการปิดภาคเรียนในห้วงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของเอกชน และหากสถานศึกษาใดไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน