ข่าวภาคเหนือ » ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2564 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2564 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

3 กันยายน 2021
236   0

Spread the love

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2564 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยได้ติดตามระบบการเฝ้าระวังและสถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิง ณ สถานี P.1 บริเวณสะพานนวรัฐ ก่อนจะเดินทางไปสำรวจแนวคันกั้นน้ำปิง บริเวณฝายพญาคำ และแนวคันกั้นน้ำปิงฝั่งขวาบริเวณใต้สะพานข้ามน้ำปิงถนนมหิดล รวมทั้ง ประตูระบายน้ำท่าวังตาล และฝายชลขันธ์พินิจ (ฝายแม่ปิงเก่า) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากของเมืองเชียงใหม่ การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก การกำจัดวัชพืช/สิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำปิง และการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่ทาและลุ่มน้ำกวง จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำจุดต่างๆ

ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 โดยให้มีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ การตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดเหตุวิกฤติ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงจุดเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ (One Map) ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำหลากโดยจะใช้ทางน้ำชลประทานในการผันน้ำอ้อมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564 ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนถึงปัจจุบัน มีปริมาณ 596.2 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับค่าปกติ 648.9 มิลลิเมตร น้อยกว่าถึง 8% สภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มทรงตัว ปัจจุบันแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 รวม 256 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 11% (ปี 2563 เท่ากับ 288 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 17% เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 91 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34% และจากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น โดยจะได้เฝ้าระวังน้ำหลากร่วมกับการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทุกภาคส่วน

ที่มา : สวท.เชียงใหม่ PRD.