ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ เร่งศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง สำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีน โดยเน้นที่กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มของคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่ง สำรวจและจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีน โดยเน้นที่กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มของคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

3 กันยายน 2021
274   0

Spread the love

ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเร็วๆนี้จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์บริหารจัดการวัคซีนระดับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เร่งสำรวจตรวจสอบ และจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งนอกจากกลุ่ม 608 แล้ว ยังเน้นที่กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มของคนไข้ในพระราชูปถัมภ์อีกด้วย

พร้อมทั้งให้สำรวจในส่วนของกลุ่ม 608 ที่ต้องการฉีดในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยขอให้ดำเนินการให้ได้ครบ 100 % นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจจำนวนครู ในสถานศึกษาของอำเภอ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และวางแผนการฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าร้อยละ 75  ทั้งนี้ให้นำเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้นำมาจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ละอำเภอ โดยแต่ละอำเภอได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มาร่วมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด  อาทิ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่ออน ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดทีมออกไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดให้ฉีดในกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมเปิดเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไป ด้านศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภออำเภอดอยหล่อ ได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนการฉีดวัคซีน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น พร้อมทั้งมีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ โดยจัดบริการรถโมบาย เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนให้ถึงที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน