ข่าวภาคเหนือ » กองทัพภาคที่ 3 เร่งขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 เร่งขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ

2 กันยายน 2021
318   0

Spread the love

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3   เปิดเผยว่า กองทัพบก ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตามลักษณะภูมิสังคมของชุมชนและตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ” (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทำให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลง

ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ดำเนินโครงการดังกล่าวครอบคลุมในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศ โดยการฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การเข้าสำรวจความต้องการ โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ประกอบกับการใช้เทคโนยีสารสนเทศ โดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ ทำให้เห็นภาพ   องค์รวมของการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตามความจำเป็นและความต้องการแล้ว ยังทำให้ชุมชนได้มีองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำชุมชน สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชนในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าทำการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนมีความต้องการแหล่งน้ำ เพื่อร้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงบประมาณปี 2563 จำนวน 4 จังหวัด 29 โครงการ ซึ่งที่ผ่านมา  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย, หน่วยทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำโขงเหนือ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการขุดลอกแก้มลิง 40 ไร่ ตำบลครึ่ง อำเภอเขียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในฤดูฝน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของกองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลางปี 2563 โครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการโดย กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) ลักษณะของโครงการเป็นการขุดลอกสระแบบแก้มลิง      เพื่อเพิ่มพื้นที่กับเก็บน้ำ สามารถเติมน้ำในแหล่น้ำเดิม และผันน้ำจากแม่น้ำอิงในฤดูน้ำหลาก เข้าสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 999,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,500 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 2,500 ไร่ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีน้ำไว้ใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ