ข่าวภาคเหนือ » ผวจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation)

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation)

27 สิงหาคม 2021
396   0

Spread the love

ที่อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวกครกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) ปี 2564 โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมกับผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาและแขกผู้​มีเกียรติ​เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าว​ว่า สืบปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการแพร่ระบาดระรอกใหม่ ในหลายพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และในขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสถานที่พักคอยความพร้อมของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงจัดทำโครงการจัดระบบศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน

ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ได้ปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 26 มีนาคม 2563 และ  จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) โดยมีนายแพทย์และพยาบาลซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  เป็นผู้ดูแลกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานบ้านงานครัว , วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 75,880.-บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) และค่าวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ งบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 11,650.-บาท  (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,530.-บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพัน      ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-) เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ทางด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้ในรูปแบบของ  ศูนย์แยกกักตัว เพื่อให้การดูแล รักษา และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย ภายในระยะเวลา 14 วันหรือภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรค โดยในระยะเวลารักษาหากผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยวิกฤต หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ได้ในวงกว้าง

การที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เปิดศูนย์แยกกักตัวเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (Community Isolation) ปี 2564 นับว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาทั้งผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากเกิดการเจ็บป่วย หรือ หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยได้เข้าพักอาศัยในสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย ลดภาระการรับไว้รักษาเพื่อสังเกตอาการในโรงพยาบาล มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในวงจำกัด โดยหากจำเป็นสามารถดำเนินการส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า และปิดดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการระบาดหรือมีการควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสมต่อไป.