ข่าวภาคเหนือ » กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

27 สิงหาคม 2021
277   0

Spread the love

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสร้างเครือข่าย ประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และควบคุมประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

ทั้งนี้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ฝึกอบรม เครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่  โดยมีสาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้เฝ้าระวัง   โรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดน ควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งกองบังคับการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  ที่อาคารออกหนังสือผ่านแดน อำเภอแม่สาย โดยร่วมกับ 16 หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว (เมียนมา, ลาว) ตามช่องทางธรรมชาติเขตจังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันมีการจัดชุดลาดตระเวน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย พลเรือน ทหาร และตำรวจ ในการตรวจติดตามด่านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างเข้มข้น   ตลอดจนลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการลักลอบข้ามแดน และตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่หลบซ่อนของบุคคลต่างด้าว  ตั้งจุดตรวจค้น บุคคล, ยานพาหนะ สิ่งของ ทั้งรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่ผ่าน เข้า -ออก บริเวณสะพาน แห่งที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ ด่านพรมแดน แม่สายแห่งที่ 2  ตลอดจนป้องกันการลักลอบลำเลียงสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังราชอาณาจักร ตลอดแนวชายแดน

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายประชาชนอาสาเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดังกล่าว จะเป็น ต้นแบบการสร้างเครือข่ายฯ ที่ทำให้ประชาชน มีความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19