สกู๊ปพิเศษ » กองพลทหารราบที่ 7 มอบกล้าพันธุ์ฝรั่งพื้นบ้าน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 6,044 ต้น เพื่อขยายผลในโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ตามพระราชดำริ

กองพลทหารราบที่ 7 มอบกล้าพันธุ์ฝรั่งพื้นบ้าน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 6,044 ต้น เพื่อขยายผลในโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”ตามพระราชดำริ

18 สิงหาคม 2021
486   0

Spread the love

กองพลทหารราบที่ 7 มอบกล้าพันธุ์ฝรั่งพื้นบ้าน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 6,044 ต้น เพื่อขยายผลในโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน  อาหารปลอดภัย”ตามพระราชดำริ 48 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองพลทหารราบที่ 7 จัดพิธีรับมอบกล้าพันธุ์ฝรั่งพื้นบ้านพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ฯ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ที่ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี”ชุมชนเบิกบาน  อาหารปลอดภัย”ตามพระราชดำริ  6,044 ต้น ที่บริเวณ โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย, การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการประมง สำหรับนำมา ผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยความมั่นใจ นำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติ จำนวน 48 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, น่าน และตาก

โดยห้วงที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังลงพื้นที่ในการร่วมวางแผนการดำเนินการโครงการร่วมกับโรงเรียน และดำเนินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่, พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์ และพันธุ์ปลา จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งในบางโรงเรียนสามารถเก็บผลผลิตมาบริโภค, จำหน่าย และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งเริ่มมีการขยายผลไปสู่ชุมชนของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ โดยได้เริ่มปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามบ้านเรือน เพื่อเป็นอาหาร, สร้างรายได้สำหรับชาวบ้านในชุมชน และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร  บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ให้ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยคนไทย โดยให้สร้างความมั่นคงทางอาหาร และอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชน โรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่หลายจังหวัด  ได้มีการปิดพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ดังนั้นแหล่งอาหารในระดับชุมชนจึงมีความสำคัญและจำเป็น ทั้งอาหารโปรตีนอย่างไข่ไก่ กบ ปลา และพืชผักพื้นถิ่นที่ปลอดสารเคมี ซึ่งนอกจากสามารถใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร และลดรายจ่ายได้แล้ว ยังอาจนำไปสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3