แวดวงการศึกษา » มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย วางแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์

มช. สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย วางแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์

31 กรกฎาคม 2021
434   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร มช. ร่วมระดมความคิดเห็น กว่า 450 คน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยขยายกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวฯ ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการอุดมศึกษา และเพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในระยะต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Online Meeting เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมหารือในบริบท ทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) อีกทั้งเป็นเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ  การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 13” โดย คุณดนุชา พิชยนันท์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายกระทรวง อว. กับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดี) อีกทั้งการสรุปข้อมูลจากคณะทำงานแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และการนำเสนอกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 พร้อมรับฟังความคิดเห็น โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รองอธิการบดี) และทีมงาน

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 450 คน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าส่วนงานวิชาการภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิน กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ