ข่าวภาคเหนือ » เทศบาลนครพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด

เทศบาลนครพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด

29 กรกฎาคม 2021
252   0

Spread the love

เทศบาลนครพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด

ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่ ด้วยการฉีดพ่น และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี เพื่อรองรับประชาชน ที่เทศบาลนครพิษณุโลก สำรวจพบว่ามีความเดือดร้อนและมีผลกระทบจากโควิด 19  โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 วัน ๆ ละ 3 ช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อลดความแออัด โดยมี ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการมอบเงินเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น  และ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 605 ครัวเรือน   ตามมติเห็นชอบในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา การช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นเพียงอย่างเดียวจำนวน 72 ครอบครัว การช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียว จำนวน 323 ครอบครัว และการช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 210 ครอบครัว   ตลอดช่วงเวลาของการช่วยเหลือ ได้มีการจัดระเบียบการมอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัส โควิด-19  อย่างเคร่งครัด