เกษตรเพื่อชีวิต » สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ปล่อยคาราวานกระจายมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนจังหวัดระนอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ปล่อยคาราวานกระจายมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนจังหวัดระนอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

29 กรกฎาคม 2021
392   0

Spread the love

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ปล่อยคาราวานกระจายมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนจังหวัดระนอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยคาราวานขบวนรถกระจาย”มังคุด” คุณภาพมาตรฐาน GAP จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น จังหวัดระนอง ให้กับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 9.3  ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกฯ ในจังหวัดระนอง ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covio-19) โดยให้สถาบันเกษตรกรทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการกระจายผลผลิตมังคุดไปสู่เครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาผลผลิตฯ ให้เป็นไปตามกลไกการตลาดที่แท้จริง.

โดยการกระจายผลผลิต”มังคุด” จากจังหวัดระนอง สู่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง นำโดยนายสุที ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ส่งมอบ “มังคุด” คุณภาพมาตรฐาน GAP ให้กับจังหวัดเสียงใหม่ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในการกระจายผลผลิต จำนวน 9.3 ตัน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกฯ ในจังหวัดระนอง ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลไม้ส่งออกไปต่างประเทศ ส่งผลให้ชาวสวนได้รับผลกระทบ ซึ่งการกระจายมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น จังหวัดระนอง ผ่านระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ชาวสวนได้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง