ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่

22 กรกฎาคม 2021
193   0

Spread the love

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ว่า จากกรณีที่พบการแพร่ระบาดของโควิด–19 ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  ดังนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด–19 ในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไย และผู้รับจ้างเก็บลำไย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  27 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถยื่นเรื่องผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรตำบล  และให้เข้ารับการอบรม เรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด–19  ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้กำหนดไว้  โดยเกษตรกรที่มีอาชีพเก็บลำไยให้รับจ้างเก็บลำไยได้เฉพาะในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอของตนเองเท่านั้น  หากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานรับจ้าง ไปต่างพื้นที่ เช่น ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด ให้ถือว่าเป็นแรงงานต่างถิ่น  ส่วนแรงงานต่างพื้นที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานจากพื้นที่ต้นทาง  ทั้งนี้ เกษตรกรที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19  จะได้รับเอกสารรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และได้รับบัตรประจำตัวการขึ้นทะเบียนแรงงานรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่  ส่วนเกษตรกรที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบตามกำหนดแล้ว จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

สำหรับเจ้าของสวนลำไย หรือ ผู้ว่าจ้างเก็บลำไย จะต้องจ้างแรงงานที่มีบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น  โดยเจ้าของสวนจะต้องกำกับให้ผู้รับจ้างเก็บลำไย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด  หากพบเห็นว่าผู้รับจ้างเก็บลำไยมีอาการผิดปกติ เข้าข่ายต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วน  ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558