ข่าวภาคเหนือ » ยกระดับควบคุมการระบาด สั่งห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 100 คน

ยกระดับควบคุมการระบาด สั่งห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 100 คน

14 กรกฎาคม 2021
278   0

Spread the love

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายหลังพบการนำเข้าของโรค และเกิดการแพร่ระบาดลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในพื้นที่

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าของโรค และเกิดการแพร่ระบาด ในลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพราะมีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ จำกัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

และจากการที่ผู้ประกอบการขนส่ง ได้ทำการปรับเที่ยวการเดินรถสายเหนือ โดยจะส่งผู้โดยสารถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีขนส่งหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คงเหลือเพียงบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด และบริษัทศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ที่ยังเดินรถจากสถานีขนส่งสายเหนือมายังสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แต่ลดจำนวนเที่ยวลง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการออกประกาศฉบับที่ 16 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีขนส่งหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางมาด้วย หรือมีผู้เดินทางที่เคยเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใน 14 วัน จะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัดด้วย

พร้อมให้บันทึกข้อมูลลงใน  “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที และจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบที่กำหนดแล้วยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกักกันโรคของรัฐ หรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง กรณีผู้ที่ได้รับวัคชีนครบแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ ได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประสานข้อมูลผู้โดยสารกับสถานีต้นทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ในการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (swab) เมื่อเดินทางมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่