เกษตรเพื่อชีวิต » กลุ่มเกษตรกรแม่แจ่มเชื่อมโยงการตลาดผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่

กลุ่มเกษตรกรแม่แจ่มเชื่อมโยงการตลาดผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่

11 กรกฎาคม 2021
428   0

Spread the love

กลุ่มเกษตรกรแม่แจ่มเชื่อมโยงการตลาดผ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่

ที่หมู่ที่10 อำภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยนางสาวสุกัญญา มนูแสง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่แจ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลการดำเนินงาน

นายชุมพล กาวิน่าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่ให้ข้อมูลดำเนินงานว่า ทางกลุ่มขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับการผลิตรวมถึงการตลาด อาทิเครื่องคัดลำไย  เครื่องอบลำไย รวมถึง รถขนส่งสินค้า ที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตลำไย เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขนส่ง ซึ่งโดยปกติจะประสบปัญหาซึ่งที่ผ่านมาการขนส่งจะขึ้นกับพ่อค้าคนกลางที่บางครั้งไม่สามารถเข้ามารับผลผลิตในพื้นที่ได้ เพราะด้วยระยะทางที่ไกล และเป็นพื้นที่เขาสูง ยากลำบากในการเดินทาง จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรเมื่อถึงฤดูกาลที่ลำไยให้ผลผลิต จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินกว่า 2,900,000 ล้านบาท เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มเกษตรกรโดยผ่านการทำเวทีชุมชน โดยมีทางสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยเป็นที่ปรึกษา

ทางด้านนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกล่าวว่า กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ด้านพืชของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 109,705,896 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนการดำเนินงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานบูรณาการลงพื้นที่คอยกำกับดูแลให้คำแนะนำโดยอิงระเบียบทางราชการอย่างถูกต้องโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป