เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่ส่งเสริมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างอาชีพและคลังอาหารแก่คนในชุมชน

เกษตรเชียงใหม่ส่งเสริมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างอาชีพและคลังอาหารแก่คนในชุมชน

11 กรกฎาคม 2021
469   0

Spread the love

ที่ อำภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางเกษร อักษรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เปิดอบรมแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ฝึกปฏิบัติ การแปรรูจากเนื้อสัตว์(หมู) เป็นแหนมซี่โครง แหนมหมู และลูกชิ้นหมู, หมูยอ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินางชวนพิศ กรรณิการ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดอบรมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน – สันเกี๋ยง 2ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ราย ในระหว่างวันที่ 10 – 11กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เกษตรกรสามารถแปรรูเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ต่อยอดกิจกรรมการเลี้ยงสุกรของกลุ่ม พร้อมทั้งมีทักษะการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องสามารถเป็นต้นแบแก่ชุมชนหรือคนในชุมชนต่อไปได้

ทางด้านนางสาวสุกัญญา มนูแสง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน – สันเกี๋ยงเกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาทำกิจกรรมเกษตรที่เกื้อกูล โดยใช้หลักการจัดการน้ำบนที่สูงพร้อมวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเกิดเป็นอาชีพที่หลากหลายในชุมชน อาทิ, กลุ่มเลี้ยงสุกร,โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (เนื้อสุกร), กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มไม้ผลกลุ่มท่องเที่ยว, ตลาดชุมชนเป็นต้น จนทำให้เกิดรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแม้กระทั่งวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส ชุมชนยังสามารถสร้างคลังอาหารที่ปลอดภัยแก่คนในชุมชน แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป