ข่าวภาคเหนือ » ลำปางจัดกิจกรรม Workshop ในชุมชนผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ

ลำปางจัดกิจกรรม Workshop ในชุมชนผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ

28 มิถุนายน 2021
894   0

Spread the love

ลำปางจัดกิจกรรม Workshop ในชุมชนผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ

นายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop ในชุมชน ตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP ส่งเสริมผู้ประกอบการ และอาชีพอื่นๆ ผู้ประสานงานระดับตำบลและผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลปงแสนทอง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง จึงกำหนดจัดกิจกรรม Workshop ในชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการเซรามิกในชุมชน ตำบลปงแสนทอง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้และเศษเซรามิก (Ceramic Recycling)”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และเกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ การจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน