เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่นำนวัตกรรมระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะในแปลงผลิตพร้อมเปิดฐานเรียนรู้แก่ชุมชน หวังพัฒนาเครือข่ายยกระดับศักยภาพ

เกษตรเชียงใหม่นำนวัตกรรมระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะในแปลงผลิตพร้อมเปิดฐานเรียนรู้แก่ชุมชน หวังพัฒนาเครือข่ายยกระดับศักยภาพ

28 มิถุนายน 2021
290   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่นำนวัตกรรมระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะในแปลงผลิตพร้อมเปิดฐานเรียนรู้แก่ชุมชน หวังพัฒนาเครือข่ายยกระดับศักยภาพ

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ เกษตรกรต้นแบบร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศกพ.)   ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประธานศพก.เครือข่ายยกระดับพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการทั้งในด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากศูนย์AICเครือข่าย โดยการบูรณาการของศูนย์เรียนรู้ฯทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 250 ราย จัดอบรมตามมาตรการศูนย์ควบคุมโรค(ศบค)จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลา 5 วัน วันละไม่เกิน 50 ราย  มีวิทยากรจาก ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโทโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง “ระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอัฉริยะ(smart farm)”และฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองแก่เกษตรกรผู้นำเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรในอำเภอและผู้ที่สนใจต่อไป