เกษตรเพื่อชีวิต » ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดให้บริการเกษตรกร แบบ One Stop Service

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนพิษณุโลกพร้อมเปิดให้บริการเกษตรกร แบบ One Stop Service

27 มิถุนายน 2021
353   0

Spread the love

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งดำเนินการในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวังทอง ได้รับการสนับสนุน ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรเกษตรไปแล้ว 1,106 ราย มีการจำหน่ายแม่ปุ๋ยและบริการผสมปุ๋ยไปแล้ว 820 กระสอบ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไปได้

นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และจะพัฒนาต่อยอดให้ ศดปช. สามารถทำธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ย และบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  ใกล้บ้านท่าน และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  หมายเลขโทรศัพท์ 055313141

Cr ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก